Töökeskkonna mõõdistamised ja riskianalüüsi koostamine

Mediserv OÜ riskianalüüsid koostatakse Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuuri riskihindamise juhendmaterjalide alusel, mis on kooskõlas standardiga EVS 18001:2006. Riskianalüüsi peaeesmärk on töötaja tervise kaitsmine ning töövõime ja heaolu sälitamine. Selleks selgitatakse välja töökeskkonna ohtutegureid tava- ja õnnetusohtlikus olukorras, mõõdetakse ohutegurite parameetreid ning hinnatakse nende võimaliku mõju töötajate tervisele, arvestades viimaste ealisi ja soolisi iseärasusi. Nõustatakse töötingimuste parandamise, sealhulgas töökeskkonna ohutegurite mõju vältimise või vähendamise, töövahendite valiku ja ohutu kasutamise ning isikukaitsevahendite kasutuselevõtu vajalikkuse osas.

Riskianalüüsi käigus viiakse läbi töökeskkonna ohtude ankeetküsitlus.Töökohtades mõõdetakse:

  • temperatuuri ja suhtelist niiskust
  • valgustihedust

vajadusel lisaks

  • müra
  • elektrivälja- ja magnetvoo tihedust
  • süsihappegaasi taset CO2
  • koht- ja üldvibratsiooni

Riskianalüüsi käigus hinnatakse töökohtades töökeskkonna ohutegurite mõju töötajate tervisele. Mediserv OÜ töökeskkonna spetsialist koostab riskianalüüsi ja mõõtmiste kohta aruande dokumendi, mis sisaldab analüüsi teostatud mõõtmiste tulemuste ja töökeskkonna olukorra kohta, hinnangut riskide suurustele ning ettepanekuid töötingimuste parandamise osas.

Riskianalüüsi aruanne esitatakse kliendile paberkandjal ning elektrooniliselt pdf- formaadis.

Hinnad on kokkuleppelised. Peale konsultatsiooni meie spetsialistiga esitame Teile kogu vajaliku informatsiooni hinna, tähtaegadega ja teenuse kirjeldusega, arvestades Teie ettevõtte omapära.